Kích thước: 2-3 lạng/con

Đã làm phòng thuốc đầy đủ

Thức ăn : Các loại cá hoặc những đồ nội tạng trộn với cá vịt rồi xay nhỏ vo cục để lên tấm ván nổi cho baba ăn