Kích thước: 2-3CM

Đã làm phòng thuốc đầy đủ

Thức ăn : Cám cá, cám ếch loại nhiều đạm nhất loại 2mm